היועצת המשפטית של המועצה המקומית פועלת מכוח הסמכויות המעוגנות בחוק הרשויות המקומיות (ייעוץ משפטי), תשל"ו –1976.

המועצה הינה גוף ציבורי וככזו מוגדרים תפקידיה, סמכויותיה ודרכי פעולתה בדין. המועצה מוסמכת לפעול רק במסגרת הסמכויות המוקנות לה בחוק, בהתאם לדרכי הפעולה שהתווה לה המחוקק ותוך שמירה על עקרונות של מינהל ציבורי תקין. תפקידה של היועצת המשפטית של המועצה הינו מרכזי להבטחת תפקודה החוקי של הרשות וניהולה התקין.

במסגרת תפקידה, היועצת המשפטית נותנת ייעוץ משפטי, חוות דעת משפטיות וליווי משפטי שוטף ליחידות המועצה, למליאת המועצה ולוועדותיה וכן לעובדיה ולנבחרי הציבור במועצה במסגרת מילוי תפקידיהם השונים במועצה.

בנוסף לייעוץ משפטי שוטף, עוסקת היועצת המשפטית בנושאים כגון:

  • ייעוץ והכנת מסמכים בתחום החוזים והמכרזים, מקרקעין, נזיקין, חקיקת עזר, בחירות, משפט מינהלי וחוקתי, ארנונה, היטלים ואגרות, רישוי עסקים, דיני עבודה, רווחה, חינוך ועוד.
  • השתתפות בישיבות מליאת המועצה ובישיבות הועדות השונות של המועצה.
  • ייצוג המועצה בבתי המשפט ובערכאות המשפטיות השונות.
  • ניהול וליווי הליכי מכרזים.
  • הנחייה והדרכת גורמי המועצה השונים בנוגע לשינויים במצב המשפטי לאור תיקוני חקיקה או פסיקה.
  • הכנת חוקי עזר ועדכונים לחוקי העזר.
  • ליווי וייעוץ בנוגע לגבי נהלים ו/או מדיניות בנושאים בעלי השלכות משפטיות.
  • ליווי משפטי של פרוייקטים מיוחדים המקודמים על ידי הנהלת המועצה במהלך גיבושם וניהולם וכן במסגרת ניהולם השוטף.
  • מתן ייעוץ וליווי משפטי לחברות העירוניות של המועצה.
  • אחראית על התקשרות עם עורכי-דין חיצוניים המעניקים שירותים משפטיים למועצה ו/או לוועדה המקומית וקיום בקרה ופיקוח על עבודתם וההתקשרות עימם.

היועצת המשפטית אחראית גם על ניהול התביעה העירונית של המועצה באמצעות התובע העירוני שקיבל הסמכה מהיועץ המשפטי לממשלה ופועל גם בכפוף להנחיותיו.
 

עו"ד אושרת מצליח
היועצת המשפטית למועצה
03-7784201