מחלקת נכסים

המחלקה אחראית לנהל את נכסי העירייה בהתאמה מלאה לצרכי הרשות ולפרוגרמה התכנונית המאושרת, במטרה לנצל כראוי ובאופן מיטבי את משאבי העיר, למען רווחתם של כלל התושבים, בהווה ובעתיד.
פרטים:
מנהלת נכסים – יעל ספְּתי
טלפון: 03-5310855 שלוחה 6
כתובת דוא"ל: yaels@gantik.org.il

תחומי אחריות

הקצאות קרקע לצורכי ציבור

ריכוז ועדת הקצאות וטיפול בבקשות להקצאת מקרקעין בהתאם לנוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית, שמטרתו להסדיר הקצאת קרקע או מבנה בפטור ממכרז ללא תמורה (גם תמורה סמלית במשמע) מאת רשויות מקומיות לגופים הפועלים בתוך תחום הרשות בנושאי חינוך, תרבות, דת, בריאות, רווחה, ספורט וכיו"ב, כדי לסייע לפעולותיהם לטובת הציבור (להלן-הקצאת קרקע).

 

ניהול נכסי הרשות

ועדת שמות
טיפול במתן שמות לרחובות, העלאתם לאישור במליאת מועצה, העברת פרוטוקול מליאת מועצה מאושר וטיפול בקבלת קוד רחוב מול הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה והפצתו לכלל הגורמים הרלוונטיים (מועצה, חב' החשמל, בזק, תאגיד המים וכיו"ב).

קובץ שמות רחובות