החינוך המיוחד-מורה נבוכים

כאשר הורה מקבל את ההודעה שילדו מיועד לחינוך מיוחד עולות שאלות וחששות רבות. המידע בעמוד הזה נועד לעשות קצת סדר במונחים ובתהליכים הכרוכים במעבר הזה.

להלן רשימת שאלות נפוצות - הן יכולות להוות את הבסיס להבנת התהליך ומושגים בתחום על קצה המזלג. להרחבת הידע מומלץ בין השאר להיעזר באתר "כל זכות" או לפנות ישירות למחלקת הפרט בגני תקווה (פרטי התקשרות בסוף המסמך):

שאלה

תשובה

מה משמעות המושג "חינוך מיוחד"?

 

 

חינוך מיוחד הוא חינוך המוכוון לסיפוק מענה לצורכיהם הייחודיים של תלמידים שהמסגרות הרגילות של מערכת החינוך אינן מתאימות להם. המסגרות לחינוך מיוחד משמשות הן לחינוך תלמידים עם לקויות הפוגעות בתפקודם באופן משמעותי, והן לחינוך תלמידים מחוננים.

ומי מיועד למסגרת של חינוך מיוחד?

 

תלמיד/תלמידה שאובחנו ע"י איש מקצוע מורשה ובידו אבחנה של ילד או ילדה שזכאים למסגרת חינוך מיוחד.

מה זו וועדת זכאות ואפיון?

ועדת זכאות ואפיון פועלת מכוח חוק חינוך מיוחד והיא קובעת את זכאותו של תלמיד עם צרכים מיוחדים לשירותי חינוך מיוחדים, וכן את היקף סל השירותים שיינתן לו לפי רמת תפקודו.

הוועדה מוסרת להורי התלמיד מידע לגבי השירותים שהתלמיד זכאי לקבל בכל מסגרת חינוכית שבה ילמד.

הוועדה מתקיימת ברשות המקומית שבה רשום התלמיד על-פי תעודת הזהות של הוריו.

הרכב הוועדה בגני תקווה:

 • נציגת הרשות -  גב' אתי יפתח
 • יו"ר הוועדה - גב' אורלי ביטאס
 • נציגת פיקוח חינוך מיוחד מטעם מתי"א
 • פסיכולוג/ית מטעם הרשות
 • נציג/ת הורים מטעם משרד החינוך

ועדת זכאות ואפיון קובעת את זכאותו של תלמיד.ה עם צרכים מיוחדים לשירותי חינוך מיוחדים, ואת היקף סל השירותים שיינתן לו לפי רמת תפקודו ולפי צרכיו.

הוועדה קובעת את רמת התפקוד והצרכים של התלמיד בהתאם למצבו, בין השאר בתחומים האלה: קוגנטיבי, לימודי, שפתי, רגשי, חברתי, עצמאות תפקודית והתארגנות, ותקשורת.

במקרה של תלמיד.ה עם אחת או יותר מהמוגבלויות הבאות: לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז, הפרעות התנהגותיות ורגשיות, עיכוב התפתחותי או שפתי, חשד למוגבלות שכלית התפתחותית, ורמת התפקוד שלו גבוהה או בינונית-גבוהה - הוועדה אינה מחוייבת לקבוע זכאות לשירותי חינוך מיוחד. אם הוועדה החליטה על זכאות, השירותים יינתנו מתוך סל שירותי החינוך המיוחד של בית הספר.

מה זה צוות רב מקצועי?

 

צוות רב-מקצועי פועל במוסד חינוך רגיל וקובע את הזכאות של תלמיד.ה עם צרכים מיוחדים הלומד באותו מוסד לשירותי חינוך מיוחדים ואת היקף והרכב סל השירותים שיינתן לו, על-פי רמת התפקוד שלו ועל פי צרכיו. הצוות קובע גם את התכנית החינוכית היחידנית (תח"י) של התלמיד.

 

החל משנת הלימודים תש"פ (2019-2020) הצוות הרב מקצועי מחליף את ועדת השילוב בכל מוסדות החינוך.

אלו סוגי מסגרות חינוך מיוחד קיימות?

תלמיד.ה שעולה לוועדת זכאות ואפיון הוריו יוכלו לבחור את סוג המסגרת שבה ילמד מבין 3 האפשרויות הבאות:

 • כיתה רגילה במוסד חינוך רגיל
 • כיתה במוסד חינוך רגיל שניתנים בה שירותי חינוך מיוחדים.
 • מוסד חינוך מוכר שניתנים בו שירותי חינוך מיוחדים.

תלמיד.ה שעולה לוועדת שילוב יוכל להיכנס ללמוד בכיתה רגילה עם סיוע בהתאם להחלטת הוועדה.

מי יכול לבקש מסגרת של חינוך מיוחד?

הפניית תלמיד לוועדת זכאות ואפיון יכולה להיעשות על-ידי הורה, מוסד חינוך מוכר, רשות החינוך המקומית, ארגון ציבורי העוסק בטיפול בתלמידים עם צרכים מיוחדים או כל גורם טיפולי אחר.

הפניית תלמיד לוועדה תיעשה עד ה-31 במרס, בכל שנה. דיוני הוועדה מסתיימים לכל המאוחר ב-15 במאי באותה שנה לגבי תלמידי בתי ספר, ולכל המאוחר ב-31 במאי לגבי תלמידים הלומדים בגני הילדים או עולים לכיתה א'.

כיצד מבוצעת הבקשה הראשונית?

 

כל מקרה הוא שונה ונבחן לגופו לפי סוג הלקות. אנו מזמינים אתכם בשלב ראשון לפנות למח' הפרט באגף החינוך.  מזכירת המחלקה תיתן את המענה האישי  - טלפון - 03-5310867/56 מייל - sigalc@gantik.org.il

לפני הדיון בוועדה יעביר לה מוסד החינוך שבו לומד התלמיד מידע על התלמיד ואת חוות דעתו לגביו.

לוועדה יוצגו המסמכים הבאים:

 • תיעוד מפורט של ההתערבויות שנעשו במוסד החינוכי שבו לומד התלמיד
 • אבחנה קבילה של המוגבלות של התלמיד.
 • בדיקות שמיעה וראייה עדכניות.
 • סיכום התוכנית האישית שהוכנה לתלמיד, לרבות תלמידים החוזרים מאשפוז בבית חולים.
 • שאלון הפניה לוועדת זכאות ואפיון.
 • מומלץ להציג שאלון הורים וכן שאלון תלמיד/ה.
 • ההורים רשאים לצרף מסמכים נוספים.

הוועדה תזמין את הורי התלמיד.ה ואת התלמיד ותמסור להם, לפחות 14 ימים לפני מועד הדיון, כל מסמך שנמצא בידי הוועדה ועשוי לשמש אותה בדיונים ובהחלטה.

מה קורה לאחר שהבקשה מוגשת?

לאחר שהבקשה מוגשת, מתחיל תהליך ושיח עם ההורים על אופי המסגרת. האם לשלב בחינוך הרגיל - וזה מסלול אחד ואז לא צריך וועדת זכאות ואפיון, האם כיתה בבית ספר רגיל או אולי מסגרת לחינוך מיוחד - בית ספר או גן. כל בקשה נבחנת באופן ספציפי על פי הבקשה.

מי מחליט לאיזה סוג מסגרת ילך הילד?

לאחר קבלת המידע מהוועדה, ההורים רשאים לבחור את סוג המסגרת שבה ילמד התלמיד מבין 3 האפשרויות.

על ההורים להודיע לוועדת הזכאות והאפיון על בחירתם בתוך 14 ימים מהיום שנודע להם על קביעת הוועדה.

אם ההורים לא יודיעו על בחירתם במועד, הוועדה רשאית להחליט על סוג המסגרת החינוכית המתאימה לילד. במקרה שבו הוועדה מחליטה על המסגרת החינוכית, עליה לתת עדיפות לשילוב הילד במוסד חינוך רגיל.

הוועדה רשאית להחליט על השמת התלמיד במסגרת חינוכית שונה מזו שבחרו ההורים אם התקיימו כל התנאים הבאים:

יש חשש ממשי שהשמת התלמיד במסגרת חינוכית על-פי בחירת ההורים תביא לפגיעה ממשית בשלומו או בשלומם של אחרים.

מה קורה אם לא מרוצים מההחלטה שהתקבלה?

על החלטת ועדת זכאות ואפיון ניתן להגיש השגה, תוך 21 יום מקבלת ההודעה על ההחלטה.

מה זו וועדת שיבוץ?

ועדת שיבוץ בכל רשות מקומית מרכזת את הנתונים אודות אפשרויות הקליטה של תלמידים חדשים במסגרות החינוך המיוחד של אותה רשות.

לאחר שהוחלט על השמתו של ילד במסגרת של החינוך המיוחד, מועבר הטיפול לוועדת השיבוץ של הרשות המקומית בה הוא מתגורר.

ועדת השיבוץ מחויבת לבדוק נתונים כגון קיומו של מקום פנוי, מרחק נסיעה, הרכב תלמידים מתאים וכד', לפני שיבוץ הילד במסגרת.

השיבוץ ייעשה למסגרת חינוכית מתאימה, קרוב ככל האפשר למקום המגורים של הילד. רק אם אין אפשרות מתאימה, ישובץ הילד למסגרת הנמצאת מחוץ לתחום של אותה רשות מקומית.

מי חברי הוועדה בגני תקווה?

 • יו"ר ועדת שיבוץ-מנהלת מח' פרט ברשות
 • עינת לוי - פסיכולוגית, מרכזת את נושא החינוך המיוחד.
 • נציגות מטעם פיקוח החינוך המיוחד
 • נציגות מטעם מתי"א מיתר

ההורים אינם מוזמנים לוועדות שיבוץ.

אם ישנה מסגרת חינוכית מסוימת שההורים מעוניינים בה, חשוב שיציינו את שמה קודם לכן, בעת קיום הדיון בוועדת השמה/ועדת זכאות ואפיון.

בקשתם של ההורים נלקחת בחשבון בוועדת השיבוץ, אך לא תמיד ניתן להיענות לבקשה, מסיבות מערכתיות.

מי ומה קובע היכן ישובץ הילד?

בגני תקווה אנו מציעים מספר כיתות וגני ילדים של חינוך מיוחד. הכיתות הן בבתי ספר רגילים - (כיתות תקשורת וכיתות לקויי למידה נכון לשנת 2022). ככל שהילד ימצא מתאים על דעת ההורים ועל דעת אנשי המקצוע ויש כיתה בשלב החינוך המתאים לו והלקות המתאימה, הוא ישובץ בגני תקווה.

ככל שאין בגני תקווה מסגרת חינוך מיוחד מתאימה, מתחיל דיאלוג עם רשויות סמוכות. ראשית אנו פונים לרשויות השייכות למחוז מרכז (יהוד, שוהם, גבית שמואל, ראשון לציון וכו') ומנסים לשבץ את הילד שם. בהמשך פונים לרשויות ממחוז ת"א (אור יהודה, ק. אונו וכו') ומנסים לשבץ את הילד שם.

התהליך עצמו מתבצע ברמת רשות מול רשות והאחריות לשיבוץ הינה על הרשות בה הילד גר.

מתי מקבלים תשובות לגבי השיבוץ?

אם השיבוץ הוא בתוך גני תקווה, התשובות ניתנות לאחר ועדת שיבוץ.

אם המקרה דורש הוצאה מחוץ לגני תקווה, את התשובות מקבלים ברגע שהרשות הקולטת משיבה לגני תקווה.

איך ילדים עם צרכים מיוחדים מגיעים למסגרות?

בהתאם לתקנות הסעה בטיחותית לילדים נכים (כללים ומבחנים לזכאות להסעה ולליווי, ילדים שנקבעה להם זכאות לחינוך מיוחד זכאים להסעה מביתם למוסד החינוכי בו הם לומדים ובחזרה. במקרים מסוימים תיתכן גם זכאות למלווה בהסעה.

הרשות המקומית שבתחום שיפוטה גר הילד אחראית לארגון ההסעות ומשרד החינוך משתתף במימונן.

על-פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשע"ט/4, ההסעות מיועדות להביא את התלמידים במתכונת יום-יומית ובהתאם למערכת השעות הרשמית.

הזכות להסעות חלה גם בימי הפעילות שאושרו לבית הספר בפגרת הקיץ ובחופשות החגים (ראו סעיף קטן 9 בסעיף 1.2-34 לחוזר הוראות הקבע סד/5(א)- הארכת שנת הלימודים - תכנית ההפעלה של מסגרות החינוך המיוחד בחופשות.

לפי מה נקבעת זכאות לליווי בהסעות?

ילד העונה על אחת מההגדרות הבאות יהיה זכאי לליווי של מבוגר בהסעה:

ילד הזכאי לחינוך מיוחד על-פי חוק חינוך מיוחד, ונקבע על-ידי ועדת אפיון וזכאות כי הוא ילד עם לקות נפשית, אוטיזם, הפרעות התנהגות קשות או מוגבלות שכלית עמוקה (סיעודית), קשה או בינונית.

ילד עם שיתוק מוחין או עם נכות פיסית קשה.

ילד שוועדת חריגים קבעה כי הוא זכאי לליווי.

כמו כן, בהתאם לסעיף 2(א1) לחוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות, פעוט עד גיל 3 המבקר במעון יום שיקומי, זכאי להסעה עם ליווי למעון ובחזרה, לפי צרכיו ובהתחשב בסוג המגבלה שלו.

כאשר ילד זכאי לשילוב עם סיוע - לפי מה נקבעות שעות הסיוע?כ

שעות הסיוע נקבעות על סמך החלטת הצוות הבין מקצועי  בוועדה בבית הספר בשיתוף המתי"א

מי דואג לסייעת לילד?

שיבוץ הסייעת הוא באחריות הרשות המקומית והיא זו האחראית על מציאת הסייעת.

מה זה המתי"א?

מרכז התמיכה היישובי/האזורי (מתי"א) מיועד לשמש מערכת תומכת למסגרות החינוך הרגיל ולמסגרות החינוך המיוחד ביישום חוק חינוך מיוחד, בתחומים שנדרשת בהם היערכות ברמה יישובית או אזורית, ולהעמיד לרשות מסגרות החינוך כלים להתמודדות עם המשימות המוטלות עליהן.

המתי"א משמש זרוע ביצועית של הפיקוח על החינוך המיוחד בתחומים הבאים:

 • תכנית השילוב במסגרות החינוך הרגיל
 • תכנית שח"ם (שירותי חינוך מיוחד) במסגרות החינוך המיוחד
 • תכניות החופשה במסגרות החינוך המיוחד
 • תכנית לימודים אישית (תל"א)
 • הקצאת סייעות
 • הצטיידות
 • נושאים נוספים המתחייבים מיישום חוק החינוך המיוחד - ככל הנדרש
  (מתוך -  אתר כל-זכות)
   

המתי"א שאחראי על גני תקווה הוא מתי"א מיתר בגבעת שמואל. מנהלת המתי"א היא גב' סיגל גרטנר, איתה גני תקווה עובדת מזה מספר שנים בשיתוף פעולה פורה.

טלפון מתי"א מיתר - 03-5364385

 

מי מבצע תקשורת מול המתי"א?

את התקשורת מבצעים מח' הפרט ומנהלי /ות בתי הספר.

מה זה הפיקוח?

במערכת החינוך, מפקח הוא עובד חינוך שתפקידו: להציב מורים או גננות במוסדות החינוך, להעריך רמת מורים או גננות במוסדות החינוך שבפיקוחו, לשפר את איכות ההוראה שלהם או לגרום לפרישתם מן המערכת.

המפקחת שממונה על גני תקווה היא הגברת סימה רוזנברג

עם הפיקוח על החינוך המיוחד עובדת הרשות המקומית והמתי"א. לרב ההתנהלות של בתי הספר וההורים היא בעיקר מול המתי"א.

מה זה תח"י?

תכנית חינוכית יחידנית (תח"י)

סעיף 20ז לחוק חינוך מיוחד קובע כי יש להכין תכנית חינוכית יחידנית לכל תלמיד משולב הלומד במוסד חינוך רגיל.

הצוות הבין מקצועי של המסגרת החינוכית בה לומד התלמיד (צוות המונה אנשי מקצוע בתחום החינוך, הטיפול, הייעוץ והאבחון) מתווה את התכנית על סמך הערכת מצב תפקודו של התלמיד.

התכנית אמורה לכלול את כל שירותי החינוך המיוחד שיינתנו לתלמיד במסגרת שעות השילוב והיא מותאמת לתכנית הלימודים בכיתה הרגילה, תוך התחשבות ביכולות התלמיד.

(מתוך -  אתר כל-זכות)

מה זה תל"א?

סעיף 19 לחוק חינוך מיוחד קובע כי יש להכין תכנית לימודים אישית (תל"א) עבור כל תלמיד הלומד במסגרת החינוך המיוחד.

תכנית הלימודים האישית נבנית על-ידי הצוות הרב-מקצועי במסגרת החינוכית שבה לומד התלמיד, בהתאמה לגילו, כישוריו, קשייו ותחומי התעניינותו.

התכנית כוללת, בין היתר, את הנושאים הבאים:

מטרות שנקבעות לשנת הלימודים בהתייחס למוקדי הכוח של התלמיד ומוקדים לחיזוק.

יעדים יישומיים ומדידים הנגזרים ממטרות התכנית.

הדרכים והאמצעים להשגת היעדים, כולל תיווך והנגשות הנדרשים לתלמיד.

הזמן המצופה להשגת היעדים.

תיאור התקדמות התלמיד ביעדים השונים.

(מתוך -  אתר כל-זכות)

כמה שעות לימוד במסגרות החינוך המיוחד השונות?

 

 

קישור לחוזר מנכ"ל משרד החינוך עם פירוט השעות בהתאם למסגרות.

 

מי קובע מי לומד בכל כיתת חינוך מיוחד?

כל מסגרת חינוך מיוחד מאופיינת בלקות אחרת. לפי הלקות המאובחנת הילד משתבץ לכיתה ולמסגרת. כך למשל, בכיתה תקשורתית ישובצו ילדים שאובחנו על הרצף האוטיסטי, בכיתת לקויי למידה ישובצו ילדים אשר אובחנו כלקויי למידה ברמה המצדיקה מסגרת חינוך מיוחד (לא כל ילד לקוי למידה יוכל ללמוד בכיתה שכזו).

האם יש יותר מקבוצת גיל אחת בכיתה/בגן?

נושא זה תלוי במספר התלמידים באותו שנתון ובאותה לקות. כלומר, אם ישנם בגני תקווה 14 ילדים על הרצף האוטיסטי וכולם בשנתון זהה, בשכבת הגיל הזו יכולות להיפתח שתי כיתות. נבהיר כי את מספרי התלמידים בכיתה קובע האגף לחינוך מיוחד במשרד החינוך.

חריגה מתקן מספר ילדים בכיתה הוא באישור משרד החינוך (תקן חסר או תקן מלא).

ככלל, בשיבוץ התלמידים לכיתות חינוך מיוחד יש לחתור לכך שכל כיתה תהיה בת שכבת גיל אחת. אם מספר התלמידים הקיים בכל שכבת גיל אינו מאפשר פתיחת כיתות מלאות לכל שכבת גיל על-פי תקן התלמידים לכיתה מלאה, ישובצו התלמידים לכיתות בנות שתי שכבות גיל סמוכות עד שלוש שכבות-גיל סמוכות. שיבוץ התלמידים לכיתות רב-גילאיות ייעשה בהתחשב בצרכים החיוניים, הטיפוליים והחברתיים של התלמידים.

דרגת הכיתה של כיתה רב-גילאית תיקבע על-פי שכבת הגיל של רוב התלמידים הלומדים בה.

(מתוך חוזר מנכ"ל משרד החינוך)

חשוב להדגיש כי במידה והכיתה מגיעה לשנתון האחרון של מרבית ילדי הכיתה, סבירות גבוהה שכיתה זו לא תמשיך לאחר שילדים אלו יסיימו את לימודיהם במסגרת. (לדוגמא, אם מדובר בכיתה שבה מרבית הילדים הם בני כיתה ו' ועוד ילד אחד שייך לשנתון של כיתה ה' - בסוף שנת הלימודים אותו בן כיתה ה' יסיים את המסגרת ביחד עם כל תלמידי כיתה ו' שבכיתתו).

האם יש טיפולים פרא-רפואיים במסגרות חינוך מיוחד?

חוק חינוך מיוחד קובע כי השירותים הנלווים הניתנים במסגרות החינוך המיוחד יכללו טיפולים במקצועות הפרא-רפואיים.

הטיפולים הפרא-רפואיים כוללים: פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת, טיפול במחול, טיפול במוזיקה, טיפול בתנועה, טיפול באמנות חזותית, טיפול בדרמה וביביליותרפיה.

סוגי הטיפולים שיינתנו, מסגרת הטיפול (פרטני או קבוצתי) ומספר שעות הטיפול בשבוע ייקבעו על-ידי הצוות הרב-מקצועי של המסגרת החינוכית כחלק מתכנית הלימודים האישית של כל תלמיד.

(מתוך -  אתר כל-זכות)

מה זה טב"מ?

טיפול בריאותי מקדם (טב"ם) לילדים על הרצף האוטיסטי

ילדים עד גיל 7 שאובחנו על הרצף האוטיסטי ושוהים במסגרות הייעודיות להם, זכאים על-פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי לסל טיפול בריאותי מקדם (טב"ם) במימון משרד הבריאות.

הטב"ם ניתן בנוסף לטיפולים הפרא-רפואיים הניתנים מטעם משרד החינוך בהתאם לחוק חינוך מיוחד, אך אינו ניתן בנוסף לטיפולים פרא-רפואיים הניתנים מטעם קופות החולים.

סל הטב"ם ניתן באמצעות עמותות, בהתאם לאמות המידה של משרד הבריאות, על-ידי אנשי המקצוע הבאים: קלינאי תקשורת, מרפאים בעיסוק, פסיכולוגים, רופאים (נוירולוג ילדים, פסיכיאטר ילדים, רופא ילדים), מטפלים בהבעה ויצירה, טיפול התנהגותי ופיזיותרפיה - בהתאם לצורך ולגישה הטיפולית.

הטיפולים ניתנים בהיקף של 14 שעות שבועיות (ש"ש) לילד. (מתוך -  אתר כל-זכות)

בגני תקווה הטיפול מבוצע ע"י חברת טיפול-לי.

מה זה השפ"ח?

שפ"ח - שירות פסיכולוגי חינוכי

הסבר ופרטים נוספים לגבי השפ"ח בגני תקווה ניתן למצוא כאן