הרפורמה בחוק רישוי עסקים – מפרט אחיד -  מועצה מקומית גני תקווה 
במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים מפרסמת בזאת רשות הרישוי של מועצה מקומית גני תקווה את המפרט האחיד  המאחד את המסמכים והתנאים הנדרשים מבעל העסק לשם קבלת רישיון עסק או חידושו.
המפרט האחיד מפורסם בהתאם לדרישות חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק רישוי עסקים") ובהתייחס לכל סוגי עסקים כמפורט בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013 (להלן: "צו רישוי עסקים").

הנחיות כלליות למבקש רישיון עסק במועצה
על כל בעל עסק חלה חובה למלא:
א.  את כל הדרישות מטעם הגורמים הממשלתיים – "נותני האישור" (משרד הגנת הסביבה, המשרד לביטחון הפנים (משטרה וכיבוי), משרד הכלכלה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד הבריאות).
ב. את כל דרישות  "רשות הרישוי"  מועצה מקומית גני תקווה באמצעות עמידה בדרישות המפרט האחיד של מועצה מקומית גני תקווה המורכב משני חלקים: 
 "דרישות כלליות מעסקים"  ו– "דרישות פרטניות מעסקים"
ג. עמידה בכל דרישה חוקית אחרת, הרלוונטית לסוג העסק לגביו מבוקש הרישיון.

בעל עסק – בבואך לקרוא את המפרט האחיד, עליך לעבור ולקיים את כל האמור בכל אחד  מהשלבים המוזכרים להלן:
שלב 1: קיום כל דרישות נותני האישור הרלבנטיים לפריט העיסוק/סוג העסק המסוים, המופיעים באתר ממשל זמין.
שלב 2 : קיום דרישות רשות הרישוי המופיעות במפרט האחיד של המועצה המקומית גני תקווה  בפרק "דרישות כלליות מעסקים".
יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה "דרישות  כלליות  מעסקים"  הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בהן ככל שהינן רלבנטיות לעסקו. באחריות בעל העסק לקרוא את הדרישות הכלליות, לבחון אלו מהדרישות רלבנטיות לגבי עסקו ולקיימן.
שלב 3: קיום דרישות רשות הרישוי המופיעות במפרט האחיד של המועצה המקומית גני תקווה  בפרק "דרישות פרטניות מעסקים".
באחריות בעל העסק לקרוא את הדרישות הפרטניות המופיעות בטבלה, תחת מספר הפריט הספציפי של עסקו ולקיים את כל הדרישות והמגבלות המופיעות תחת מספר פריט זה.