יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בהן ככל שהינן רלבנטיות לעסקו.

זאת בנוסף לאמור בפרק דרישות פרטניות מעסקים.

1. כללי

 • על כל פריט עיסוק המופיע בהמשך מסמך זה, חלים בנוסף  כל הדרישות של נותני האישור הרלבנטיים לפריט עיסוק זה וכל דרישות חוק רלבנטיות אחרות.
 • אין באמור במסמך זה כדי לפטור בעל עסק מקיום דרישות כל דין החל עליו אף אם הוראות הדין אינן מפורטות במסמך.
 • בנוסף, בעל עסק בתחומי המועצה המקומית גני תקווה, יפעיל את עסקו בהתאם לכל חוקי העזר העירוניים הרלוונטיים לפעילות עסקו. 
  (בהגיעך לקישור, הקש את שם הרשות גני תקווה ואחר כך לחץ על החלון הימני – חוקי עזר)
 • מסמך זה אינו מהווה רישיון עסק. מי שמנהל עסק ללא רישיון עובר על החוק ויהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק.
 • אין באמור במסמך זה כדי לפטור את המבקש רישיון, מהגשת בקשה ומקבלת אישורים מתאימים לפי החוק ולפי כל דין.
 • במידה וקיימים/מופעלים בעסק, עיסוקים נוספים החייבים ברישוי לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע''ג-2013  (למשל – אטליז הנמצא במרכול), יחולו עליהם  גם התנאים המסוימים שבמפרט האחיד, לגבי כל אחד מאותם עיסוקים.
 • על בעל העסק או מבקש הרישיון לעמוד גם בהוראות תכנית בניין עיר ו/או הוראות היתר הבניה החלים על העסק הרלוונטי.
 • כל שינוי בהוראות כל דין, החל על העסקים נשוא דרישות אלה, יחול עליהם מיום פרסומו כדין ויחייב את העסקים. למען הסר ספק, במידה ומצוין דבר חקיקה בסעיף מסעיפי המפרט האחיד, יחול הנוסח המעודכן ביותר של דבר החקיקה כפי שקיים ברשומות.
 1. שילוט
  • בעל העסק יעמוד בכל האמור בחוק עזר לגני-תקוה (מודעות ושלטים), התשנ"ה – 1995.  (לצרף קישור).
  • בעל עסק לא יציג, לא יתקין ולא יפרסם שילוט אלא לאחר שהגיש בקשה להצבת שלט, קבל רישיון כדין להצבתו ושילם אגרת שילוט שנקבעה בתוספת לחוק העזר, לסוג השילוט המתבקש על ידו (לינק לטופס הבקשה להצבת שילוט).
  • יובהר, כי הצבת השילוט תיעשה בהתאם לתנאי הרישיון ובהתאם לאמור במסמך "הנחיות כלליות להצבת שילוט" (קישור).
  • יובהר בזאת כי הרשות לא תאשר שילוט המוגדר בחוק העזר כ"שילוט אסור".
    
 2. איכות סביבה
  • בעל העסק יעמוד בכל האמור בחוק עזר לגני תקווה (מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), התש"ס – 2000.
  • בעל עסק לא יגרום ליצירת רעש חזק או בלתי סביר, כהגדרתו בתקנות  למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990, כתוצאה מפעילות עסקו כגון פעילות מערכות קירור אוורור ומיזוג, הפעלת מנועים גנרטורים , השמעת מוסיקה וכדומה.
  • יצירת רעש בלתי סביר, עלולה לחייב את בעל העסק בנקיטת אמצעים, לרבות התקנת מתקנים להקטנת עוצמת הרעש, וכן עלולה לגרום לנקיטה בהליכים כלפי בעל העסק בהתאם לדין.
  • בעל עסק לא יגרום ליצירת ריח חזק או בלתי סביר, כאמור  ב"נוהל להגדרת מפגעי ריח" של המשרד להגנת הסביבה, כתוצאה מפעילות עסקו.
  • יצירת ריח בלתי סביר, עלולה לחייב את בעל העסק נקיטת אמצעים, לרבות התקנת מתקנים להקטנת עוצמת הריח, וכן עלולה לגרום לנקיטה בהליכים כלפי בעל העסק בהתאם לדין.
    
 3. שפכים
  • כל עסק שבמהלך פעילותו נוצרים שפכים תעשייתיים (שפכים שאינם סניטריים), יעמוד בכל האמור בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 .
  • כל עסק, כהגדרתו בתוספת המופיעה בסוף תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), התשנ"ב -  1992,  יתקין מכשיר מונע זרימת מים חוזרת למערכת מי שתייה (להלן מז''ח), בקטע הצינור שבו מקבל העסק את המים שלו מתאגיד המים מי תקווה – כאמור בתקנות. בעל העסק יחזיק את המז''ח במצב תקין בכל עת ויבצע בדיקה שנתית על ידי מתקין מוסמך – כהגדרתו בתקנות האמורות .
  • תוצאות הבדיקה השנתית של הבודק המוסמך יועברו למנהל מדור רישוי עסקים במועצה ולתאגיד המים מי תקווה ובמקביל יישמרו בעסק ל-3 שנים לפחות.
  • בעל העסק יבצע מידית את כל הנדרש בממצאי הבדיקה השנתית. במידה ובעל העסק לא יבצע את מסקנות הדוח השנתי, יוכל תאגיד המים מי תקווה על פי שיקול דעתו ובמידת הצורך, לתקן הנדרש ולחייב בעל העסק בעלויות התיקון כולל תקורה, או במידה וקיים חשד לזיהום המערכת העירונית, לנתק לעסק את אספקת המים.
    
 4. תברואה- פסולת
   
  • ככלל, יידרש בעל העסק לפנות סוגי הפסולת, לרבות "פסולת בסיסית" ו"פסולת עודפת", המיוצרת במהלך פעילות עסקו, על פי הנהלים שיקבעו מעת לעת על יד הרשות ושיימסרו לבעל העסק ועל פי הוראות חוק עזר  לגני תקווה (מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), התש"ס – 2000.
  • בעל העסק יאסוף את כל הפסולת השוטפת הנוצרת בעסקו בצורה מסודרת בתוך מיכלי אצירת פסולת, בהתאם להנחיות המועצה, ויציבם בתחומי העסק (או במקום אחר שהרשתה המועצה) באופן שלא יגרמו לכלוך, ריח ו/או מטרד/מפגע בריאותי או סביבתי.
  • ככלל בעל העסק יפנה כל סוג אשפה כאמור בסעיף 5.2, למכלי אצירת פסולת ייעודיים שהוצבו על ידי המועצה, למעט במקרים שבעל עסק יחויב על ידי הרשות בהצבת מכלי אצירת פסולת ייעודיים בשטח העסק- שיפונו על חשבון המועצה, הכול על פי הנהלים שיקבעו מעת לעת על ידי המועצה בהתאם לסוג הפסולת, נפח הפסולת היומי וכדומה.
  • פסולת קרטון - 
   כל עסק שאגב פעילותו מייצר פסולת קרטונים, יפנה את הקרטונים הנוצרים לכלוב ייעודי שיוצב על ידי המועצה בסמוך לעסקו - זאת למעט סוגי עסקים, שיקבעו על פי החלטת המועצה בהתאם לכמות הפסולת הנוצרת בעסק,  שיידרשו לרכוש ולהפעיל מכבש קרטונים  ולפנות את הקרטונים הדחוסים באמצעות קבלן מיחזור מאושר,  על חשבונם.
  • פסולת אלקטרונית תפונה לאתרים שנקבעו לכך על ידי הרשות וזאת על פי ההסכמים שיהיו קיימים מעת לעת לרשות, עם הגוף המוכר על ידי מדינת ישראל לטיפול בסוג פסולת זה.
  • בכל מקרה שהוראות הדין יקבעו חובת מיחזור בתחומים נוספים ו/או חובת מיחזור שונה מן המפורט בפרק זה, יחולו הוראות הדין.
  • בעל העסק לא ישליך אשפה, כהגדרתה בחוק עזר לגני תקווה (מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), התש"ס- 2000, בשטח הציבורי שמחוץ לעסק.
  • עסק שיש בו דחסן אשפה יתחזק את ביתן האשפה וכלי האצירה שבתוכו על פי האמור בחוק עזר לגני תקווה (מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), התש"ס- 2000.
  • בעל עסק  שבעסקו נוצרת פסולת של מזון מן החי, כגון בשר או דגים ו/או פסולת מרקיבה אחרת -כפי שתגדיר המועצה, יאסוף את הפסולת האמורה ב – 3 שקיות פלסטיק עבות וקשורות היטב, אשר ישמרו בתוך העסק  עד להוצאתן למכל אצירת פסולת ייעודי, בסמוך למועד הפינוי של המועצה או בתדירות גבוהה יותר על פי הצורך ועל פי הנחיית המועצה.
    
 5. דרישות הרופא הווטרינרי הרשותי מבעל עסק אשר יש בו עיסוק (לרבות אחסון, עיבוד, הכנה והגשה) בבשר

  הגדרות לפרק זה -
  בשר : בשר עופות, דגים ובקר או חלק ממנו, טרי, מקורר, קפוא, מבושל, מעושן, טחון או מעובד בדרך כל שהיא לרבות מוצרי בשר ומוצרים המכילים בשר.
   
  • בעל העסק יעמוד בכל דרישות משרד הבריאות ובכללן כל האמור בתקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל), התשמ"ג – 1983 ולרבות הדרישות הנוספות לתקנות אלו .
  • לעסק תהיה תכנית עסק מאושרת וחתומה על ידי משרד הבריאות והווטרינר המקומי.
  • בעל עסק יעביר לאישור השירותים הווטרינריים גוש דן  פרשה טכנית הכוללת התייחסות לכל הסעיפים המפורטים בהמשך:

נושא

התייחסות בעל העסק

סוג מוצרי המזון מן החי הנמכרים בעסק

 

רשימת כל חומרי הגלם

 

תרשים זרימה אשר מסביר את תהליך ההכנה של  האוכל המוכן בעסק.

 

רשימת ספקים

 

מספר עובדים בעסק

 

כמות של בשר בקר, עופות ודגים המוכנסים לעסק מדי שבוע.

 

אופן חיטוי ירקות

 

 

 

 • לא ישמש עסק העוסק בבשר כמקום מגורים ולא יהיה לו קשר ישיר למקום שכזה.
 • בעל העסק יעביר חומר גלם של בשר אל מדורי האחסנה שבעסק, דרך הדלת האחורית של העסק ולא דרך אולם  האוכל.
 • פריקת בשר לעסק  תתבצע ממשאיות קירור, בצמוד לבית העסק ככל שניתן. ובמקום מקורה המוגן מפני פגעי מזג האוויר (שמש וגשם).
 • בעל העסק ימנע גישה  של קהל הסועדים  אל אזור הבישול וההכנה של המזון.
 • בעל העסק יחזיק בעסקו  מקררים ומקפיאים שנפח קיבולם יהיה מספיק כדי להכיל את כל  מוצרי הבשר הנמצאים בתוך העסק, בכל זמן נתון.
 • אין לקבל לעסק בשר ללא שהתקיימו לגבי משלוח הבשר התנאים שנקבעו בחוק להגנה על בריאות הציבור (מזון) – 2015 .
 • אין לקבל לעסק מוצרי מזון ממפעלים ללא רישיון יצרן.
 • יש לשמור, בקלסר ייעודי,  את כל תעודות המשלוח למוצרי בשר, בעסק למשך 3 חודשים לפחות ולהציגם לביקורת על פי דרישה.
 • אין להחזיק/ לאחסן/ למכור בעסק מוצרי בשר שהתאריך האחרון לשיווקם פג או שנפגמו ועשויים להוות סכנה לבריאות הציבור. אין להשתמש במוצרי בשר שהופשרו מחוץ לקירור או שהוחזקו בטמפ' השונה מהוראות היצרן והוראות החוק.
 • מוצרי בשר שהוכנו בעסק ולא נצרכו באותו יום יושמדו בסוף יום העבודה.
 • מוצרי  בשר יוחזקו בתוך כלים שלמים ונקיים ( עדיף כלים מנירוסטה), אשר ניתנים לניקוי וחיטוי בנקל.
 • כל מוצרי הבשר הגולמיים אשר מוחזקים בעסק יהיו עם תווית מקורית של היצרן אשר תעיד על מקורם ועל התאריך האחרון המותר למכירתם.
  מוצרי מזון מן החי קפואים יסומנו בתאריך הוצאתם להפשרה. השימוש במוצרים המופשרים יעשה ביום ההפשרה בלבד.
 • תתקיים הפרדה מוחלטת וברורה (הפרדה בצבע) בין קרשי חיתוך וסכיני חיתוך של חומרי הגלם השונים.

 

 1. התנהלות כללית של עסקים
  • הוצאת שולחנות וכסאות מחוץ לעסק תתבצע על פי האמור במסמך "הנחיות להגשת בקשה לקבלת היתר להעמדת שולחנות וכסאות וחפץ אחר ברחוב" (צרף קישור) ותהיה כרוכה בהגשת בקשה להיתר (צרף קישור) ובחתימה על המסמך "כתב התחייבות בעניין היתר להעמדת שולחנות וכסאות ברחוב"  ועמידה בכל הדרישות המופיעות בו (צרף קישור).    
  • הוצאת סחורה או מכונות או כל חפץ שהוא, מהעסק לשטח הציבורי תתבצע על פי האמור במסמך "הנחיות להגשת בקשה לקבלת היתר להעמדת שולחנות וכסאות וחפץ אחר ברחוב" (צרף קישור) ותתבצע רק לאחר הגשת טופס "בקשה להוצאת חפצים וסחורות מחוץ לעסק" (קישור) וקבלת אישור לבקשה.
  • יובהר בזאת כי הוצאה והעמדה של: שולחנות וכסאות ו/או  סחורה ו/או מכונות, מחוץ לעסק, תעשה באופן שלא יגרום נזק לרחוב ו/או יפריע לנקיון הרחוב ולתנועת הציבור בו.
  • פריקה וטעינה של סחורה מכלי רכב, לעסק, תעשה על פי התימרור במקומות המותרים על פי דין.
  • בעל עסק לא יציב רמקולים מחוץ למבנה העסק.
    
 2. רוכלות        
  • תיאסר רוכלות בתחום המועצה, למעט רוכל אשר קיבל רישיון בהתאם לפרק י"ז לחוק עזר לגני תקווה (מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), התש"ס- 2000.
  • יובהר כי ראש המועצה רשאי ליתן רישיון, להתנותו או לבטלו, ורשאי הוא לקבוע תנאים ברישיון, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.
 1. לא יינתן רישיון לעוסק ברוכלות, בין באמצעות עגלה או כלי רכב ובין בצורה אחרת:
 2. ברחוב או ברשות הרבים, באופן שעיסוקו מהווה מכשול לרבים;
 3. בכניסה לבניין או במעבר בין בנינים.
 4. רוכל לא יעמיד ולא יניח, ולא ירשה, למי שפועל מטעמו, ולא יגרום להעמיד או להניח עגלה, כלי רכב, דוכן, תבנית, מגש או טובין בתחומי 20 מטרים: מגן ילדים, מבית ספר, ממגרש משחקים, מגינה או מגן ציבורי.
   
 1. נגישות
  • מבקש רישיון שהוא מקום ציבורי או שירות ציבורי כהגדרתם בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח – 1998, יקיים במלואן את הוראות הנגישות לפי פרק ה'1 לחוק האמור ואת האמור בחוק רישוי עסקים, התשכ"ח- 1968 – כולל תיקון 34 (פרק 8 ב' ו-ג', ביום פרסום מסמך זה).
  • כל עסק החייב בבצוע התאמות נגישות כאמור בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח   1998- ותקנותיו, יידרש לקבל את אישור הרשות המקומית בדבר קיום ויישום התאמות הנגישות הנדרשות בדין, לעסקו.