הנחות בארנונה כללית

לעניין מתן הנחות בארנונה כללית - המועצה מאמצת את הוראות תקנות ההסדרים למשק המדינה (הנחה בארנונה) (התשנ"ג 1993) בשינויים הבאים:

 1. לעניי​ן הנחת נכס חדש / ריק, המועצה מאמצת את ההנחות הקבועות בתקנות 12 ו- 13 לתקנות ההסדרים בנוגע לבניין ריק לחלוטין מכל אדם וחפץ ושלא נעשה בו שימוש 30 יום לפחות.
  ההנחה תינתן לתקופה מרבית של עד 6 חודשים הניתנת לצבירה, בשיעור של 100%.
  לכל נישום תינתן הזכות לנצל ברגע נתון רק את אחת ההנחות לפי תקנה 12 או לפי תקנה 13.
  יובהר, כי ככל שהנישום יהיה זכאי להנחה גם לפי תקנה 12 וגם לפי תקנה 13, תינתן תחילה הנחה לפי תקנה 12.
  לצורך קבלת ההנחה – על מבקש להודיע למחלקת הגביה מראש בכתב באמצעות טופס הבקשה למתן פטור, על היות הנכס ריק או שאינו ראוי למגורים.
  ככל שתאושר הבקשה, ההנחה תעודכן החל ממועד קבלת בקשת הפטור במחלקת הגביה.
  על מבקש ההנחה, ליצור קשר עם אלעד, פקח המועצה, בטל:  054-8124294 על מנת לתאם ביקור בנכס לצורך בדיקת התקיימות תנאי הפטור, ולהעביר למחלקת הגביה במועצה את טופס הבקשה למתן פטור, כשהוא מלא וחתום ע"י הפקח.
  להורדת טופס דיווח על נכס ריק/ בניין חדש.
 2. לעניין הנחה לתעשייה חדשה - המועצה מאמצת את הוראות תקנה 14 לתקנות ההסדרים, ובלבד ששליש מהמועסקים במפעל במהלך השנים בהם מוענקת ההנחה, יהיו תושבי גני תקווה.

​פרטים בנוגע לבקשה להנחה:

 1. בקשות להנחה בארנונה כללית (מגורים), ניתן להגיש רק ביחס לשנת הכספים 2020.
 2. המועד האחרון להגשת בקשה להנחה לשנת 2020 הינו 30/04/2020.
 3. בקשות להנחה שיתקבלו החל מ - 01/05/2020 יעודכנו לזכאים להם מיום קבלת הבקשה במלואה במחלקת הגביה.
 4. למחזיקים חדשים, תינתן שהות של עד שלושה חודשים, כדי להגיש את הבקשה וזאת ממועד קבלת הנכס, ולא יאוחר מסוף שנת המס.
 5. בקשה להנחה רשאי להגיש אך ורק תושב גני תקווה (ע"פ כתובת רשומה בתעודת זהות).
 6. תושב המבקש הנחה, יצרף את כל המסמכים הנדרשים על ידי המועצה לצורך בדיקת זכאותו,  ובכלל זה יצרף ספח ת.ז המעיד כי הינו מתגורר בנכס לגביו מבוקשת ההנחה.
 7. המועצה רשאית לדרוש מהתושב, טופס ויתור סודיות לאימות נתוני הבקשה ו/או מסמכים נוספים לתמיכה בבקשה.
 8. המתנה לקבלת תשובה לבקשת הנחה אינה מהווה עילה לעיכוב או דחיה בתשלום ארנונה.
 9. במקרה של זכאות המבקש להנחות נוספות בארנונה כללית, תינתן ההנחה הגבוהה מבין ההנחות. לא ינתן כפל הנחות.
 10. במקרה בו המבקש כבר שילם את חשבון הארנונה לחודשים בגינם תינתן ההנחה, חשבונו במועצה יזוכה והסכום יקוזז מחשבונות ארנונה עתידיים בגין הנכס.

 11. הזכאות להנחה מותנית בתשלום מלוא הארנונה בגין הנכס לשנת 2020 וזאת עד ליום 31.12.2020 .אי הסדרת מלוא תשלום  היתרה תגרור ביטול ההנחה  בחשבון המשלם.

להורדת טפסי בקשות להנחה לחצו כאן

​להלן פירוט ההנחות בתשל​​ום הארנונה ע"פ מדדי הזכאות:

סוג ההנחה זכאים להנחה שיעור ההנחה
אזרח ותיק המקבל קצבה בתוספת גמלת הבטחת הכנסה מחזיק שהגיע לגיל פרישה בהתאם לטבלאות חוק גיל הפרישה, התשס"ד-2004, המקבל מהמוסד לביטוח לאומי אחת מקצבאות אלה: קצבת זקנה, קצבת שארים, קצבת תלויים או נכות בשל פגיעה בעבודה,  בנוסף לקבלת  גמלת הבטחת הכנסה. 100% עד 100 מ"ר
אזרח ותיק (מותנה במבחן הכנסה) תושב ישראל שהגיע לפי הרישום במרשם אוכלוסין לגיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה התשס"ד-2004, שסך כל הכנסותיו מכל מקור שהוא אינו עולה על השכר הממוצע במשק, ואם גר יותר מאזרח ותיק אחד - שסך הכנסותיהם של כל המתגוררים בדירה יחדיו אינו עולה על 150% מהשכר הממוצע במשק. 30% עד 100 מ"ר
אזרח ותיק המקבל קצבה מביטוח לאומי (לא מותנה במבחן הכנסה) תושב ישראל שהגיע לפי הרישום במרשם האוכלוסין לגיל פרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד - 2004, המקבל על פי חוק הביטוח הלאומי קצבת זקנה או שאירים, קצבת תלויים או נכות בשל פגיעה בעבודה. 25% עד 100 מ"ר
מקבל גמלת סיעוד. מקבלי "גמלת סיעוד" מהמוסד ביטוח לאומי. 70%
נכה בעל דרגת אי כושר של 75% ומעלה. נכה בעל דרגת אי כושר השתכרות של 75% ומעלה וזכאי  לקצבה חודשית.נכה  אשר טרם קבלת קצבת זקנה נקבעה לו דרגת אי כושר לצמיתות בשיעור 75% ומעלה. 80%
נכה בעל דרגת נכות רפואית של 90% ומעלה נכה בעל דרגת נכות רפואית 90% ומעלה. 40%
נכה נפש בקהילה מחזיק בהוסטל/בדיור מוגן המשמש למגורי נכי נפש לפי חוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס-2000. מחזיק כאמור  יזוכה בשיעור הנחה לה זכאי
הנכה אילו היה רשום כ"מחזיק" בנכס. החישוב הינו באופן יחסי על פי כמות המתגוררים
עיוור בעל תעודת עיוור ע"פ חוק שרותי הסעד התשי"ח-1958 90%
עולה חדש עולה חדש עד שנתיים מיום שנרשם כעולה במרשם התושבים (ההנחה מוגבלת ל- 12 חודשים) 90% עד 100 מ"ר
עולה חדש התלוי בעזרת הזולת עולה התלוי בעזרת הזולת, הזכאי לגמלה מיוחדת או לגמלת סיעוד לעולה לפי סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי 80%
הורה יחיד הורה יחיד כהגדרתו בחוק משפחות חד-הוריות, התשנ"ב – 1992 או הורה יחיד לילד המתגורר אתו המשרת בשירות סדיר כהגדרתו בחוק שירות ביטחון (נוסח משולב), התשמ"ו-1986, או מתנדבת בשירות הלאומי כהגדרתה בתקנה 14ד לתקנות אלה, כל עוד הם משרתים כאמור, ובתנאי שגילם אינו עולה על 21 שנה 20%
הבטחת הכנסה מביטוח לאומי. או הבטחת תשלום דמי מזונות מקבל קצבה להבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי או מקבל תשלום מזונות מהמוסד לביטוח לאומי שהחל לקבלה לפני 1.1.2003 באופן רציף ולא חלה הפסקה בת שישה חודשים רצופים לפחות בזכאותו לגמלה 70%
חסיד אומות העולם חסיד אומות העולם ובן זוגו 66%
נכי רדיפות הנאצים, ניצולי שואה נזקקים זכאי לגמלת נכות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז – 1957, או זכאי לגמלת נכות מאחת המדינות האלו: גרמניה BEG/ הולנד WUV/ אוסטריה OFG/ בלגיה (קצבאות פצועים של הקרבנות האזרחיים של המלחמה 1945-1940). או זכאי לתגמולים לפי חוק ההטבות לניצולי שואה נזקקים, התשס"ז – 2007 66% עד 70 מ"ר.
מעל 4 נפשות עד 90 מ"ר
"אסיר ציון" בן משפחת "הרוג מלכות" נכה המלחמה בנאצים הזכאי לגמלה כאסיר ציון או כבן משפחה של הרוג מלכות לפי חוק התגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, תשנ"ב-1992 , הזכאי לגמלת נכות לפי חוק נכי המלחמה בנאצים תשי"ד - 1954, 2/3 עד 4 נפשות במשפחה עד 70 מ"ר.
2/3 מעל 4 נפשות  עד 90 מ"ר
משפחה שכולה, נכי צה"ל,  משטרה, שב"ס ופעולות איבה נכה הזכאי לתגמולים או למענק לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 [נוסח משולב]; זכאי לתגמולים לפי חוק המשטרה (נכים ונספים), תשמ"א-1981; בן משפחה של חייל שנספה במערכה, הזכאי לתגמולים לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), תש"י-1950; זכאי לתגמולים לפי חוק שירות בתי הסוהר (נכים ונספים), תשמ"א-1981; זכאי לתגמולים ​לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל-1970; 2/3 עד 4 נפשות במשפחה, עד 70 מ"ר.
2/3 מעל 4 נפשות  עד 90 מ"ר
הורה לילד נכה המקבל גמלה ילד נכה, לרבות ילד במשפחת אומנה של המחזיק בנכס הזכאי לגמלה לפי תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה), התש"ע - 2010 או שהוא מעל גיל 18 ומשתלמת בעדו ובשל נכותו גמלה על ידי המוסד לביטוח לאומי ובלבד שהשתלמה בעדו גמלת ילד נכה עד הגיעו לגיל 18. 33% עד 100 מ"ר
חייל בסדיר ומתנדב המחזיק היחידי בנכס שהוא חייל בסדיר עד תום 4 חודשים מיום שחרורו, או מתנדבת בשירות לאומי כל עוד היא משרתת או משרת בשירות האזרחי במסלול מלא כמשמעותו בתקנה 3 לתקנות שירות אזרחי – כל עוד הוא משרת 100% עד 70 מ"ר.
מעל 4 נפשות עד 90 מ"ר
משרת בשירות אזרחי משרת בשירות אזרחי כהגדרתו בסעיף 6(א) לחוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, התשס"ב - 2002. 100% עד 70 מ"ר. 
מעל 4 נפשות עד 90 מ"ר למשרת במסלול מלא (40 שעות שבועיות).
50% עד 70 מ"ר.
מעל 4 נפשות עד 90 מ"ר למשרת במסלול מפוצל (20 שעות שבועיות)
הורה של חייל שפרנסתו הייתה על החייל הורה של חייל המוכיח להנחת דעתה של המועצה כי פרנסתו היתה על החייל סמוך לפני תחילת שירותו, וכי אין לו פרנסה למחייתו ואין הוא מסוגל להשיגה כל עוד הוא נמצא במצב האמור, ובתנאי שהחייל מחזיק בנכס אחר ופטור מתשלום ארנונה (ההנחה מותנית באישור ועדת הנחות) 100% עד 70 מ"ר.
מעל 4 נפשות עד 90 מ"ר
הנחה ע"פ מבחן הכנסה ע"פ סעיף 2 (8) לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה בארנונה) התשנ"ג, והתוספות לתקנות אלו, ובכפוף לעמידה בתנאים ובמבחני משנה בהתאם לסעיף 2א' בהתאם לנתוני הטבלה בתוספת הראשונה
פדוי שבי הזכאי לתשלום לפי חוק תשלומים לפדויי שבי תשס"ה 2005 20%