החלטה על קביעת שטחים ציבוריים פתוחים שכונתיים או רובעיים

מכוח סמכותי לפי סעיף 2 לחוק עזר לגני תקווה (שטחים ציבוריים פתוחים), התשע"ה-2015, ניתנת בזאת הודעה על קביעת שטחים ציבוריים פתוחים שכונתיים או רובעיים (להלן "שצ"פים") כלהלן:

  1. לצרכי קביעה זו, יחולק תחום שיפוט מועצה מקומית גני תקווה ל-11 רובעים, אשר יסומנו באותיות  א' עד י"ג.  
  2. הוכנה מפת חלוקת תחום השיפוט לרובעים, והיא פתוחה לעיון הציבור יחד עם החלטה זו בלשכת מהנדס המועצה המקומית גני תקווה, בשעות קבלת הקהל.
  3. קבעתי את השצ"פים המפורטים בטבלה מטה, כשצ"פים המיועדים לשמש את הנכסים המצויים ברובעים השונים:

רובע

מיקום השצ"פ

גושים

חלקות

א'

6717

ח"ח 1-3, 71-73, 67-68

ב'

6717

155-156

ג'

6717

ח"ח 18

ד'

6717

ח"ח 61, ח"ח 23

ה'

6717

8, ח"ח 9

ז'

6717

138, ח"ח 24, ח"ח 27, ח"ח 28, ח"ח 31, ח"ח 26-27

ח'

6717

111- 116, 118

ט'

6717

131

י'

6717

ח"ח 44-47, ח"ח 51

י"א

6717

ח"ח 91, ח"ח 53

י"ב

6720

כמצויין במפה המצ"ב למעט החלקות ברובע י"ג

י"ג

6720

887-916, 738-746

 

 

03-5310855

03-5310853

                                                                                                  בברכה,

 

                                                              אדר' ערן חמו

                                                               מהנדס המועצה

היטל שצפ_200720_A3_מותאם.pdf