מדיניות פרטיות 

 1.  עיריית גני תקווה (להלן: "העירייה") מכבדת את הפרטיות של המשתמשים באתר האינטרנט (להלן: "המשתמש" וביחד "המשתמשים") אותו היא מנהלת ומפעילה בכתובת www.ganeytikva.org.il  (להלן: "האתר"). 
 2. מדיניות פרטיות זו (להלן "מדיניות הפרטיות") מסדירה את האופן שבו העירייה עושה שימוש במידע אותו היא אוספת באתר. גלישה ו/או שימוש באתר מכל סוג, מהווה את הסכמת ואישור המשתמש למדיניות הפרטיות. אם המשתמש אינו מסכים למדיניות הפרטיות של האתר, כולה או חלקה, הוא איננו רשאי לעשות כל שימוש באתר. 
 3. המידע המובא להלן מיועד לסייע למשתמש להבין את מדיניות הגנת הפרטיות של העירייה באתר. מדיניות הפרטיות כפי שתפורט להלן, תבהיר את המידע שהעירייה אוספת אודות המשתמשים באתר, המטרות שלשמן העירייה אוספת את המידע, איזה שימוש אפשר שהעירייה תעשה במידע, מי הם הצדדים השלישיים שהעירייה תעביר להם מידע ועוד. 
 4. המידע שהמשתמש מוסר לעירייה תלוי בהסכמתו וברצונו של המשתמש ואינו נובע מחובה חוקית. המידע ישמר במאגר המידע של העירייה לצורך המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו. השימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים על ידי העירייה במסגרת האתר, מעידים על הסכמת המשתמש למדיניות פרטיות זו וכי מידע יישמר וינוהל במאגר כאמור. השימוש במידע שבמאגר יעשה בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, למטרות המפורטות להלן.
 5. מדיניות פרטיות זו כתובה בלשון זכר רק מטעמי נוחות ויש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון נקבה.
 6. במדיניות זו, משמעות המונח "מידע" הוא כל מידע הנאסף על ידי העירייה או נמסר לה על ידי המשתמש או מי מטעמו, במסגרת השימוש של המשתמש באתר או בשירותים הכלולים בו, שבאמצעותו ניתן לזהות את המשתמש והמוגן על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 ("החוק"). 
 7. העירייה תאסוף אודות המשתמשים את המידע שיפורט להלן (כולו או חלקו): שם, מקום מגורים, מגדר, כתובת דוא"ל, תאריך לידה, תחומי עניין גאוגרפיים ותמטיים וכל מידע אחר ונוסף שהמשתמש מוסר או משתף באתר (להלן: "המידע"). 
 8. העירייה אוספת מידע אודות המשתמש לצורך המטרות הבאות (כולן או חלקן): שימוש בתהליכי קבלת החלטות; מתן שירותים לתושבים; שיפור חוויית התושב; שיפור ותפעול האתר והמערכת; לשם עריכת נתונים סטטיסטיים ויצירת מידע מעובד, סטטיסטי או אחר; ניתוח סטטיסטי של נתוני תעבורה ושימוש באתר. 
 9. העירייה לא תעביר ולא תמסור מידע לצדדים שלישיים אלא לצורך המטרות המפורטות במדיניות זו כאשר המידע שיועבר לאותם צדדים, יכלול רק את המידע הרלוונטי הנדרש לצורך קיום המטרה ובאופן מידתי. העירייה רשאית להעביר את המידע וכל חלק ממנו לצדדים שלישיים אשר מעניקים לה שירותים לרבות שירותי איחסון מידע ושירותים נוספים, וזאת לצורך המטרות המוגדרות במדיניות זו ובאופן מידתי כאמור. בנוסף לאמור, ידוע למשתמש והוא מסכים לכך כי העירייה תהיה רשאית לאחסן את המידע מחוץ למדינת ישראל ובכלל זה במדינות שרמת ההגנה של המידע אינה תואמת את הוראות הדין הישראלי. 
 10. העירייה תאפשר לחברות שמעניקות לה שירותים לאסוף מידע לא מזוהה אודות המשתמשים באתר וזאת באמצעות cookies  וטכנולוגיות שונות באתר (להלן ביחד: "העוגיות"). עוגיות הן קבצי טקסט קטנים אשר מאפשרים לאסוף מידע לא מזהה דרך מחשבי משתמשים או דרך דפדפן האינטרנט ובין היתר, את סוגי המידע הבאים: מידע לא מזהה בקשר עם האתר, השימוש בו לרבות אך לא רק סוג דפדפן, כתובת IP, מקור שרת, תאריך ושעה של בקשת משתמש, דפוסי התנהגות של משתמשים, תחומי עניין, זמני שהייה בעמודים, מילות מפתח, נתונים סטטיסטיים, מספרי משתמשים, היקפי שימוש ו/או מאפיינים של שימוש כאמור, מידע על משובי המשתמשים על השימוש באתר ועוד. 
  בנוסף, העירייה תאפשר לחברות שמעניקות לה שירותים לעשות שימוש בשירותי  reCAPTCHA..  במסגרתו ייאסף מידע לא מזהה אודות המשתמשים כגון נתוני מכשיר ועוד. השימוש בשירותי  reCAPTCHAכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של גוגל עליהם ניתן ללמוד בלינקים הבאים https://policies.google.com/terms  ו- https://policies.google.com/privacy.
  כמו כן, העירייה רשאית לעשות שימוש בשירותי אנליזה, ניתוח סטטיסטי ומחקר של צדדים שלישיים כגון Google Analytics. העירייה תאפשר לחברות המעניקות לה שירותים לקבל גישה ולעשות שימוש במידע לא מזוהה שמתקבל בקשר עם השימוש של Google Analytics. השימוש בשירותים של Google Analytics  כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של Google Analytics. ניתן ללמוד על המידע שנאסף במסגרת שירותים אלה, במדיניות הפרטיות של Google Analytics בלינק: https://policies.google.com/privacy?hl=en.
  משתמש אשר אינו מעוניין שהעוגיות יאספו במחשבו, יכול להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן במחשבו. ביטול העוגיות עלול לגרום לכך שחלק מהשירותים באתר לא יהיו זמינים או שאיכותם תיפגע. על אף האמור לעיל, עוגיות אשר חיוניות והכרחיות לתפעול וניהול האתר כמו גם עוגיות של Google Analytics  , לא ניתנות לביטול. 
 11. הזכות לעיין ולתקן את המידע האישי היא בהתאם להוראות החוק. אם המשתמש מעוניין לעיין או לתקן את המידע, ניתן לעשות זאת  באמצעות פנייה לעירייה בהתאם לפרטי התקשרות המופיעים בסעיף 14 למדיניות פרטיות זו להלן. 
 12. התנאים וההוראות המפורטים במדיניות הגנת הפרטיות זו, וכן כל שינוי או תיקון שלהם, כמו גם השימוש באתר, יוסדרו על פי חוקי מדינת ישראל ללא התייחסות לסעיפי ברירת הדין החלים בה. סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם השימוש באתר ומדיניות פרטיות זו או הקשור אליו מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט במחוז מרכז.
 13. העירייה רשאית לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת. מדיניות הפרטיות העדכנית שתפורסם באתר תחייב את המשתמש. המשך השימוש של המשתמש באתר לאחר עדכון מדיניות הפרטיות יהווה הסכמה של המשתמש למדיניות הפרטיות המעודכנת לרבות לשינויים.  
 14. ככל שלמשתמש ישנן שאלות נוספות או הערות בנוגע למדיניות הפרטיות, המשתמש מוזמן לפנות לעירייה באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת בלינק הזה

מעודכן ליום 2 בחודש יולי שנת 2023